Về chúng tôi

You are here: Home / Về chúng tôi

Về TBK

Đội ngũ chúng tôi được đào tạo chuyên môn và kỹ năng chuyên nghiệp, đam mê tạo ra giá trị cho nông nghiệp Việt Nam. Với kiến thức phong phú và mạng lưới quan hệ bền vững trong các lĩnh vực liên quan, đã hỗ trợ tối ưu cho tầm nhìn của chúng tôi:

(1) Tạo ra những thành tựu đáng kể cho đặc sản nông nghiệp Việt Nam

(2) Mang đến một góc nhìn hoàn toàn mới cho các vùng nông thôn, nơi chúng tôi thấu hiểu và có quan tâm sâu sắc. 

Đội ngũ

Khách Hàng Nói Về Chúng Tôi

“This is the biggest advance in macadamia NIS marketing the industry has seen in forty years”

Jolyon Burnett
CEO of the Australian Macadamia Society

“Mum, these are the best ever!  I have never tasted macadamia so awesome can I have more please?”

Nicolas
15 years old AUS tourist.

“I have shared the product with many leading figures in the macadamia industry and it has been accorded universal endorsement  for concept and quality. Not one negative response has been recorded”

Brice Kaddatz
Chairman - Australian Macadamia & Horticultural Services